Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.

Je podpora sportu dostatečná?

Rád bych se v několika řádcích zamyslel nad potřebností navýšení podpory sportu v našem městě. Měl jsem tu čest prostudovat si návrhy Plánů na podporu sportu jak Jihočeského kraje, tak i města Strakonice. Společným průnikem obou návrhů je konstatování naprostého podfinancování péče o sportovní zařízení (hřiště, atletické stadiony, sportovní haly, šatny, tělocvičny apod.), většinově v majetku měst a obcí. Základními požadavky na tato zařízení jsou bezpečnost, funkčnost, dosažitelnost v čase i místě, cenová dostupnost. S lepšícím se stavem české ekonomiky a tím i vyšší daňovou výtěžností by se tak měly prostředky věnované do oprav a rekonstrukcí logicky navyšovat.

Měla by být sportoviště ve správě STARZu?

Stále považuji sportoviště ve správě STARZu jako věc pro město přínosnou. Kauza fotbalového hřiště na Křemelce ukázala, že pro sportovce je dobře, pokud má město sportoviště pod svou správou a kontrolou. Tedy  v případě, pokud město bude ochotné navýšit prostředky na jejich správu, opravu a rekonstrukci. Náklady musejí být řešeny vícezdrojově, základ musí tvořit investiční dotace EU, MŠMT, kraje aj. a město musí spolufinancovat tyto dotační tituly. Co bude ochotno a schopno město dát ze svého rozpočtu navíc, to bude jen třešnička na dortu.  

Jak vypadá současná podpora sportu?

Současná podpora sportu je na všech úrovních zaměřena hlavně na podporu pohybové aktivity mládeže. Jistě chvályhodný počin. Týká se to však stále menšího okruhu dětí, kteří navštěvují sportovní kroužky a sportovní oddíly. Podpora pravidelné pohybové aktivity dětí a mládeže je výrazným preventivním prostředkem proti negativním sociálněpatologickým jevům ve společnosti, které na mladé lidi číhají v dnešní době na každém kroku. Veřejné sportovní projekty typu „Zvedněme mládež od počítačů“ v různých podobách jsou jistě podporyhodné. Pokud chceme podpořit sportování dětí a mladých lidí, musíme jim k tomu vytvořit odpovídající podmínky (dostupnost sportovišť), ale také zajistit dostatek vyškolených trenérů, učitelů, rozhodčích, cvičitelů, instruktorů, kteří jim budou v případě zájmu k dispozici.

Může se podpora sportu „smrsknout“ jen na podporu mládeže?

Pokud se toto stane, je to velkou chybou. Pokud děti nevidí své dospělé vzory a idoly běhat po hřišti či po palubovce, tak ztrácí část motivace a „odpad“ mladých sportovců (hlavně v kritických letech puberty) je pak podstatně větší. Je tedy důležité, aby město našlo prostředky i na podporu dospělého sportování. Neméně důležitá je i propagace města v rámci Česka, navazující rozvoj turistického a cestovního ruchu ve městě (hráči, organizační týmy, diváci) při ubytování či stravování. Logicky z toho vyplývá podpora oddílů reprezentujících Strakonice v 1. či 2. lize jednotlivých sportů.

Co by se mělo změnit v podpoře sportu?

Určitě celkové množství peněz, které se na podporu sportu vynakládá na všech úrovních. Z vlastní zkušenosti vím, že na celostátní a krajské úrovni dochází k postupnému navyšování prostředků. Ve Strakonicích se tak zatím nestalo. A pokud ano, navýšení se objevilo jen na papíře. Celkový objem peněz se zvýšil díky navýšení hodinové sazby v zařízeních STARZu pro nájemce, čímž se samozřejmě i zvětšilo množství peněz zaplacených nájemci i množství peněz vyplacených nájemcům v dotačních titulech. Takže se jen přesypalo více peněz z jedné kopičky na druhou, ale efekt z toho není žádný.

Co říci závěrem?

O pozitivním vlivu sportu a pravidelné pohybové aktivity asi není sporu. Ve Strakonicích dosud chybí například vyznačené běžecké okruhy, tak jak je tomu v jiných městech. Chybí mi i větší spolupráce mezi resorty školství a sportu. Vždyť u většiny škol jsou sportovní zařízení, která by se v odpoledních hodinách dala více využívat. V rozpočtech škol by se měl najít prostor i pro trenéry, třeba i na částečný úvazek, či pro učitele TV, kteří by mohli organizovat odpolední mimoškolní sportovní aktivity dětí. Školy by se tak mohly stát sportovními centry, která by mohla úzce spolupracovat se sportovními oddíly a spolky. Zde může i město Strakonice sehrát v budoucnosti významnou úlohu.

Mgr. Radek Sosna, květen 2018